குமாரஸ்தவம்(Kumarasthavam)

இப் பாடலை தினமும்  6 முறை பாராயணம் செய்தால் நோய் விட்டு ஓடும்

ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறுமுகத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு சமயங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு திருக்கழுத்துக்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கிரீட பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு கிரீடங்களை அணிந்துள்ள தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அறுகோணச் சக்கரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறு தோத்திர நூல்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஒன்பது வகையான செல்வங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பேரின்பச் செல்வத்தின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுரபதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தேவர்கள் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் நடனம் ஆடும் சிவனின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆறெழுத்துத் தலைவனுக்கு வணக்கம் )

ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கவியரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தவத்தினருக்கு அரசான தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் இகபர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் இம்மை இன்பத்தையும் மறுமை இன்பத்தையும் அளிக்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் திருப்புகழ் பாடிய முனிவராகிய அருணகிரிநாதரின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மிகுந்த வெற்றியையுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் நயநய பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மிக்க நன்மையும் இன்பமும் தரும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அழகுருவான தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் குஞ்சரி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் தேவகுஞ்சரி எனும் தெய்வயானை அம்மையின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வள்ளியம்மை தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மற்போரில் வல்ல தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கைவிடு படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் கைவிடாப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சஷ்டி திதியில் அமைந்த கந்த விரத்தத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேள்வித் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அபேத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேற்றுமையற்ற தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் சுபோத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மெய்ஞ்ஞானம் அருளும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சேனைகளின் படைவகுப்புத் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மயூர பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மயூர நாதனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பூத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பூத வீரர்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் வேத பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் வேதங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் புராண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் புராணங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பிராண பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் ஆன்மாவின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பக்த பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அடியார்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் முக்த பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் பாச பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டவர்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் அகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் உகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் உகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் மகார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மகாரம் எனும் வியட்டிப் பிரணவமாய் விளங்கும் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் விகாச பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் எங்கும் நிறைந்துள்ள இறைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் பூதி பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் சகல ஐசுவரியங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் அமார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் மாரனை எரித்த தலைவனுக்கு வணக்கம்)

ஓம் குமார பதயே நமோ நம ஹ
(ஓம் குமாரனாகிய பிரானுக்கு வணக்கம்)

குமாரஸ்தவம் முற்றிற்று

குமாரஸ்த்வம் என்ற இச்சிறுநூல் ஓர் ஆறெழுத்து மந்திர மறையாகும். இந்நூலின் முதல் ஆறு அடிகள் ஆறு என்ற எண் அமையவருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் குமாரபிரானது திருமுகம், திருக்கைவேல், மயில், இரு தேவியர் முதலிய அனைத்தும் பேசப்படுவதால் இதனைப் பாராயணம் செய்வோர் குமாரப்பெருமானை இரு தெவியற்களோடும் மயில்மீது தரிசிக்கப் பெறுவர் என்பதும் குமாரப் பெருமான் திருவருளும், பாம்பனடிகள் குருவருளும், சகல செல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வையும் தந்தருளும் என்பதும் திண்ணம்.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>